Translate

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559

น.ส.สุกัลยา แก้วเปี้ย : ชุมชนเกื้อกูลสามัคคี ด้วยวิถีตลาดนัดเพื่อสุขภาพ

นายธวัช พะโยม : การจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด

นางสาวนุชนารถ ชื่นจุ้ย : การเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมการพัฒนาชุมชน (IPA) ประจำปี 2559 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

นางบุญธรรม สุภารัตน์ : การบริหารงานกองทุนหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพแบบยั่งยืน

นายสวาท เขียวขำ : แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะ 5 ปี ของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2559

นางสมใจ เพชรล้อมทอง : การติดตามประเมินผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2559

นายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์ : การนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อสาธารณะชน จังหวัดพิษณุโลก ปี 2559